یک هشدار نسبت به اوج‌گیری غیرمنطقی سلول‌درمانی در کشور