زلزله 3/4 ريشتري خرم آباد را لرزاند/ترس از زلزله مردم خرم آباد را به خيابان ها کشاند