اطلاعیه وزارت خارجه درباره تجمع مردم در حمایت از تلاش دستگاه دیپلماسی‎