نبود منع قانونی فعالیت هیئت رئیسه موقت خانه احزاب را از وزارت کشور استعلام می‌کنم