اعیاد شعبانیه فرصت مناسبی برای تبلیغ دین و جذب جوانان است