توافقات باید در جهت منافع کلی ملت و رعایت تمام خطوط قرمز نظام باشد