ساختار شگفت‌انگیز هنر نمایش بر پایه گفت‌و‌گویی دو سویه استوار است