بروجردی: به هیچ‌ وجه اجازه بازدید از مراکز نظامی نمی‌دهیم