قهرمانی با طعم جوانی و تجربه/ بانوان در آغاز راهی نو