استاد دانشگاه: فردوسی عامل پیوند اقوام ایرانی و نمونه اعتدال در رفتار است