حفظ کرامت انسانی زمینه‌ساز شکل‌گیری شهر‌ اسلامی است