صدور گفتمان انقلاب و حمایت از مقاومت اسلامی جزو نقش آفرینی تعیین کننده‌ سپاه است