محققان و رسانه‌ها به تبیین همه ویژگی‌های امام حسین(ع) بپردازند