اوباما: می خواهیم تونس را هم پیمان اصلی آمریکا کنیم!