احیای نام آیت الله نجومی, احیاء انسانیت و جوهره آدمیت است