داستان کوتاه: دزدى با نام امام حسين عليه السلام!!!