فطرت الهی در کسی که امیدش به غیر خدا باشد زنده نیست