اوباما چهره واقعی خود را نمایان کرد/مقامات ایرانی ضدیهودی اند