العربیه: دادگاهی در سوئیس اسرائیل را به پرداخت غرامت به ایران محکوم کرد