حمله شدید فتح الله زاده به خادم؛جواب زبان درازتان را می دهم!