طرح کوهپيمايي و پاکسازي رود دره دارآباد اجرا مي شود