محسن رضایی، سخنران ویژه برنامه های سالروز آزادی خرمشهر