20درصد اشیای عتیقه موزه یاسوج از از سودجویان کشف شده است