وزیر سابق امور اسرای فلسطین از زندان صهیونیست ها آزاد شد