حمایت از تولید ملی لازمه ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم است