جهانبازی: وزیر ورزش تخصصی در داوری ندارد که اظهارنظر می‌کند