واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازانی که ۱۲۰۰ میلیارد زیان انباشته دارند سیاسی است