محکومیت تجاوز نظامی عربستان به یمن توسط رسانه رسمی مراکش