حاج حمید نمازی مصداق واقعی «المومن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه» بود