یک تیر و سه نشان: شکاری که ممکن است یک در میلیون رخ ...