معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی:شعردانشجویی باید آمیخته با منطق قرآن باشد