عکس/ هشدار نواب صفوی درباره زندانی کردن توهین کنندگان