پایان کار پتروشیمی در لیگ حرفه‌ای بسکتبال با مقام سومی