کفاشیان: کمیته و دپارتمان داوری باهم هماهنگ نبودند/در صورت تشخیص مسئولان نتیجه پیکان - راه آهن تغییر