برای قهرمانی آماده شده بودیم/ همه چیز قابل پیش بینی نیست