مسابقات قران ایران باعث وحدت مسلمانان و همگرایی بیشتر شده است