ماری هاف: در سوریه با چالش سخت تری نسبت به عراق مواجه ...