رییس سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، حمایت بیشتر دولت از این بخش را خواستار شد