معاون حوزه های علمیه کشور:تفرقه افکنی بین مسلمانان توطئه ای آمریکایی صهیونیستی است