ملاقات آنچلوتی با نماینده میلان از ساعتی قبل آغاز شد