نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در بوکان گشایش یافت