بهره مندی 460 هزار حاشیه نشین شهرهای آذربایجان غربی از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب