گالوپ: محبوبیت اوباما نسبت به اغاز ورود به کاخ سفید همچنان در سطح پایین تری قرار دارد