معاون وزیر راه و شهرسازی: با کمبود تختهای ICU مواجه ایم