شورای بحران لرستان تشکیل جلسه می دهد/ آماده باش دستگاههای امدادی