شرایط را برای فعالیت شرکت های روسی در عراق فراهم می کنیم