چهار عنصر مسجد، مدرسه، بازار و دارالحکومه در تبیین ماهیت شهر اسلامی نقش موثری دارند