تأليفات و محصولات  برتر قرآنی در سی  ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن رونمايي شدند