تقلید کورکورانه از دنیای مدرن به تخریب بافت تاریخی یزد منجر شده است