اردوی تیم ملی فوتبال افغانستان فردا در بحرین آغاز میشود